Datu pārzinis - SIA "Remedica", reģ.Nr. 40003568616, pēc adreses Rīga, Kleistu iela 24, LV-1067. Šī privātuma politikas sadaļa ("Privātuma politika") ir paredzēta personām, kuras pērk Bioderma izplatītos produktus, apmeklē vietnes www.bioderma.lvwww.atopija.lvwww.aknesklase.lv, www.rozacija.lv, www.sensibioh2o.lv,  www.biodermaklubs.lv izmanto to sniegtos pakalpojumus.

 

Ar privātuma politiku saistītās definīcijas

 

Personas dati - jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); fiziska persona, kas var sevi identificēt, ir persona, kuras identitāti var noteikt tieši vai netieši, jo īpaši saskaņā ar identifikatoru, piemēram, viņa vārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai viens vai vairāki fiziski, fizioloģiski identifikatori, ģenētiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.

Datu subjekts ir persona, kas ir ieinteresēta vai izmanto produktus, ko izplata Bioderma, vai persona, kas piedalās Bioderma organizētajos konkursos vai persona, kas pārlūko Vietni.

Tīmekļa vietne - mūsu administrētās vietnes www.bioderma.lvwww.atopija.lvwww.aknesklase.lv, www.rozacija.lv, www.sensibioh2o.lv, www.biodermaklubs.lv.

 

Vispārīgi noteikumi

 

Privātuma politika definē personas datu apstrādes pamatprincipus, datu subjekta tiesību īstenošanu. Papildu informācija var tikt sniegtas pārdošanas, pakalpojumu un citos līgumos.

Izmantojot Vietni, mūsu Pakalpojumus, iegādājoties preces, iesniedzot savus datus, nosūtot CV, aizpildot pieprasījuma veidlapu, turpinot pārlūkot vietni, datu subjekts apstiprina, ka ir izlasījis šo Privātuma politiku, izprot tās noteikumus un piekrīt tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat ievērot šīs Privātuma politikas noteikumus, lūdzu, pārtrauciet lietot šo Vietni.

 

Personas datu apstrādes principi

 

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām.

Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.

Dati ir precīzi, un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti, vai to apstrāde tiek izbeigta.

Dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams.

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta tiesībām.

Dati ir drošībā.

 

Personas datu avoti

 

Dati tiek apstrādāti, kad persona izmanto mūsu pakalpojumus, piemēram, zvana, nosūta ziņu, e-pastu, piesakās jaunumu vēstuļu saņemšanai, apmeklē Vietni.

Personai nav pienākuma sniegt nekādus personas datus, taču atsevišķi pakalpojumi, piemēram, preču pārdošana un norēķini, nevar tikt sniegti, ja atbilstošie personas dati netiek sniegti.

 

Personas datu apstrādes mērķi

 

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem: komercdarbības veicināšana, mārketinga kampaņas, klientu apkalpošana, klientu apmierinātības mērījumi, norēķinu administrēšana, mājaslapas uzturēšana un tās darbības uzlabošana, produktu piegāde, darbā pieņemšana, klientu aptauju veikšana, citi specifiski nolūki, par kuriem persona tiek informēts brīdī, kad sniedz attiecīgos datus.

Datu subjektu grupas: pircēji, biznesa partneri, Bioderma produktu lietotāji un tie, kas interesējas par Bioderma, vakanču kandidāti, darba meklētāji.

Tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, darbs, amats, personas kods, vecums / bērna vecums, mobilā telefona numurs, e-pasta adrese, IP adrese, vietnes apmeklējuma vēsture un apmeklējuma datums.

Tiek apstrādātas šādas personas datu īpašās kategorijas: dzimums, sejas ādas tips, ķermeņa ādas tips, fotoattēls, diagnoze vai dermatologa / alergologa vizīte, ādas tipa tests.

Datu saņēmēji un saņēmēju grupas: valsts iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, auditori, juridiskie un finanšu konsultanti, trešās puses, kas pārvalda programmatūru, hostingu.

 

Mēs apstrādājam personas datus:

 

Pārdošanu veicināšanas kampaņu realizācija. Datu subjektu grupas ir personas, kuras interesējas par mūsu izplatītajiem produktiem. Pārzinātie personas dati - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, vecums, dzimums. Dati tiek iegūti no datu subjekta. Datu subjektam ir tiesības piekrist / nepiekrist datu apstrādei šim nolūkam.

 

Jaunumu vēstuļu mārketings. Jaunumu vēstules, kas vērstas uz informēšanu un pārdošanu veicināšanu, tiek izsūtītas ar Mailchimp programmu. Apstrādātie dati: vārds, e-pasta adrese, ādas tips. Datu subjektam ir tiesības piekrist / nepiekrist datu apstrādei šim nolūkam.

 

Komunikācija ar klientiem. Tiek rīkotas dažādas akcijas, spēles, ārstu konsultācijas. Personas dati tiek iegūti no datu subjekta. Datu subjekti var arī uzdot jautājumus (Facebook sociālajā tīklā, vietnēs).

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā atcelt jūsu personas datu apstrādi, rakstot uz e-pastu dati@remedica.lv, spiežot uz šo saiti vai klikšķinot uz "Unsubscribe" linku katras jaunumu vēstules apakšdaļā.

 

Piedaloties konkursos, lejupielādējot digitālus produktus vai uzdodot jautājumus Vietnē, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus, norādot savu pilno vārdu un e-pasta adresi, ko varam izmantot, lai sniegtu jums informāciju nākotnē.

 

Personas datu apstrādes laiks

 

Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķim, vai arī ne ilgāk kā to pieprasa datu subjekts. 

Parasti datus apstrādā 10 gadus pēc līguma termiņa beigām vai klientu attiecību beigām.

Bioderma vakanču kandidātu iesniegtie dati tiek glabāti 1 gadu.

 

Datu nodošana trešajām pusēm

 

Bioderma apstrādātie dati netiks sniegti trešajām pusēm bez datu subjekta iepriekšējas piekrišanas, izņemot tiesību aktos noteikto kārtību.

Datus var apstrādāt datu apstrādātāji, kas mums nodrošina grāmatvedību, domēnu hostingu, IT uzturēšanu, ārējo auditu un citus pakalpojumus.

Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai izpildītu līgumā noteiktās saistības. 

 

Datu subjektu tiesības

 

Katram datu subjektam ir šādas tiesības:

a) tiesības zināt (tikt informētam) par savu personas datu apstrādi;

b) tiesības piekļūt personas datiem, kurus apstrādā, un kā tos apstrādā, proti, iegūt informāciju par personas datu aizsardzības periodu, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu drošību, piekļuvi informācijai no jebkādiem avotiem, kā arī apskatīt visus apstrādātos konkrētās personas datus un mērķi, ar kuru tie tikuši apstrādāti;

c) tiesības pieprasīt personas datu labošanu, iznīcināšanu vai bloķēšanu vai personas datu apstrādes apturēšanu;

d) tiesības iebilst pret viņu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad šādus personas datus apstrādā, pamatojoties uz personas datu apstrādātāja vai trešās personas likumīgām interesēm, kurām ir sniegti personas dati;

(e) tiesības pieprasīt, lai iesniegtie personas dati tiktu iznīcināti;

f) tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi;

g) tiesības pieprasīt, lai viņa iesniegtie personas dati tiktu nosūtīti citam datu apstrādātājam, ar nosacījumu, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa piekrišanu vai līgumu, un ja tas ir tehniski iespējams (datu pārnesamība);

f) tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā par personas datu apstrādi.

 

Datu subjekts var iesniegt rakstisku pieprasījumu par viņa tiesību īstenošanu personīgi, pa pastu, ar kurjeru vai e-pastu, ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments un ir iespējams pienācīgi identificēt un apstiprināt personas identitāti. Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mēs sniegsim atbildi 30 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas.

 

Pieprasījumu iespējams iesniegt šādos veidos: uz e-pastu dati@remedica.lv, pa telefonu +37122075272, vai uz biroju Antonijas ielā 24-12a, Rīgā, LV-1010.

 

Datu drošības nodrošināšana

 

Mēs ieviešam atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas un jebkādas citas nelikumīgas darbības. Visus personas datus un citu informāciju, ko sniedzis datu subjekts, uzskata par konfidenciālu.

 

Piekļuve personas datiem attiecas tikai uz tiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un autorizētiem datu apstrādātājiem, kuriem tas nepieciešams, lai veiktu darba funkcijas vai sniegtu pakalpojumus.